top of page

חג הספר העברי


חג ישראלי ייחודי שהתפתח עוד בתחילת המאה שעברה הוא יריד הספרים השנתי שהפך ברבות השנים לשבוע הספר העברי שמציע חגיגה ספרותית של הנחות ומפפגישם בלתי אמצעים עם סופרים

פוסטים אחרונים