top of page

תפילה

בספר "פצועי תפילה - תפילה לאחר 'מות האל", מספר המחבר פרופ' אבי שגיא כי "גם לאחר 'מות האל' התפילה ממשיכה

להתקיים כיוון שהיא פנומן ראשוני בקיום, שאינו מותנה בשאלת הנמען של התפילה - האדם הוא יש מתפלל".כך הוא קובע. ואכן טקס

התפילה עובר כחוט השני בכל ההיסטוריה, הדתות והתרבויות. 

bottom of page